Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

• Haitong International 2013-nji ýylda döredildi. Russiýa daşary söwda logistikasynda ýöriteleşdirilen, bazara gönükdirilen, integrirlenen, iň çalt ösýän we iň giňişleýin iş alyp barýan daşary söwda kärhanasy.

• 8 ýyllap dowam eden kynçylyklardan soň, kärhana 2020-nji ýylda dünýä belli kiçi haryt paýlaýyş merkezi bolan Zhejiang welaýatynyň Yiwu şäherinde resmi taýdan tamamlandy.“Haitong International” müşderilere bir gezeklik satyn almalar, transport, gümrük deklarasiýasy, gümrük taýdan resmileşdirmek we beýleki hyzmatlar bilen üpjün etmegi maksat edinýär we umumy iş prosesinde kämillik we doly önümçilik zynjyryny goldaýan ulgam döretdi.Wagtyň geçmegi bilen “Haitong International” pudagyň ýolbaşçylary we has köp müşderi tarapyndan ykrar edildi.

微 信 图片 _20220905114516

Biz näme edýäris

Satyn almak

Kompaniýamyzyň satyn alýan söwdagärleri gaty çynlakaý we jogapkärdir.Bahadan hiline, ammar, gözden geçirmek, kwitansiýa, logistika bölümine eltmek ýaly ähli baglanyşyklara berk gözegçilik edýärler.Satyn alyş işgärleriniň baý tejribesi bar, müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

Ammar

Biziň kompaniýamyzyň Heilongjiang we Yiwu-da 5000 inedördül metre golaý häzirki zaman ammarlary we ofisleri bar we müşderilere dürli hyzmatlary hödürläp biler.

Gümrük taýdan resmileşdirmek

Biziň kompaniýamyzda gümrük taýdan arassalamak boýunça ajaýyp topar bar.20 ýyldan gowrak hünär tejribesi bilen, müşderilere hünär we hemmetaraplaýyn gümrük taýdan resmileşdirmek çözgütleri berip bileris, iň çalt we iň arzan transport usullaryny saýlap bileris we müşderilere iň ýokary hilli hyzmat bermek üçin iň professional topary ulanyp bileris.

Ulag

Müşderilere iň oňat hyzmat bermek we umumy transport meýilnamasynyň howpsuzlygyny, netijeliligini we ygtybarlylygyny üpjün etmek maksady bilen, içerde we daşary ýurtdaky iri transport kompaniýalary bilen gowy iş gatnaşyklarymyz bar we hemmeleriň transport howpsuzlygyny üpjün etmek üçin strategiki ylalaşyga geldik. harytlar.Müşderilere daşary ýurtda otly gatnaw çözgütlerini tygşytly we durnukly üpjün ediň.