Eksport agentliginiň gümrük deklarasiýasy hyzmaty

Hyzmat maglumatlary

Hyzmat bellikleri

Haitong International, rus gümrük resmileşdiriş işini alyp barmak üçin müşderiler tarapyndan ynanylýar.Müşderilere daşary ýurt gümrük resmileşdiriş amallaryny ygtybarly we çalt ýerine ýetirmek üçin ýokary hilli rus gümrük resmileşdiriş kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Bahasy ýerliklidir we öz wagtynda.Gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmatlarymyz, rus gümrük gullugy tarapyndan talap edilýän resminamalary tabşyrmagy we degişli şahadatnamalary dolandyrmagy, salgyt tölemegi we ş.m.

Gümrük-deklarasiýa-hyzmat3

Amal amallary

1. Komissiýa
Iberiji agente ähli ulagyň ýa-da konteýneriň, iberilýän stansiýanyň we iberilýän ýurduň we barmaly ýeri, harytlaryň ady we mukdary, çak edilýän transport wagty, müşderi bölüminiň ady barada habar berýär. , telefon belgisi, habarlaşýan adam we ş.m.

2. Resminamalary öndürmek
Harytlar iberilenden soň, harytlaryň hakyky gaplaýyş maglumatlaryna görä, müşderi Russiýanyň deklarasiýa talaplaryna laýyk gelýän gümrük taýdan resmileşdirmek resminamalaryny taýýarlamagy we tabşyrmagy tamamlar.

gümrük-deklarasiýa-hyzmat1

3. goük kepilnamasy
Harytlar gümrük taýdan resmileşdirilýän ýere gelmezden ozal, müşderi rus harytlaryny barlamak we saglyk karantini ýaly kepilnama resminamalaryny tabşyrmagy we tassyklamagy tamamlar.

4. Çaklama
Harytlar gümrük resmileşdiriş stansiýasyna gelmezinden 3 gün öň Russiýanyň gümrük taýdan resmileşdirilmegi üçin zerur resminamalary we gümrük deklarasiýalaryny tabşyryň we harytlar üçin öňünden gümrük resmileşdirmesini geçiriň.

5. Gümrük paçlaryny tölemek
Müşderi gümrük deklarasiýasynda öňünden girizilen mukdara laýyklykda degişli gümrük paçyny töleýär.

6. Barlag
Harytlar gümrük resmileşdiriş stansiýasyna gelensoň, harytlaryň gümrük deklarasiýasy maglumatlaryna laýyklykda barlanar.

7. Barlamak subutnamasy
Harytlaryň gümrük deklarasiýasy maglumatlary gözleg bilen gabat gelýän bolsa, inspektor harytlaryň bu topary üçin gözleg şahadatnamasyny tabşyrar.

8. Golaýda goýberiş
Barlag tamamlanandan soň, goýberiş möhüri gümrük deklarasiýasyna berkidiler we harytlaryň bir topary ulgamda hasaba alynar.

9. Formallaryň subutnamasyny almak
Gümrük taýdan resmileşdirilenden soň, müşderi şahadatnama, salgyt töleg şahadatnamasy, gümrük deklarasiýasynyň göçürmesi we beýleki degişli resminamalary alar.

Çäreler
1. Resminamalary, satuw şertnamasyny, ätiýaçlandyryş, ýük fakturasy, gaplaýyş maglumatlary, gelip çykyş şahadatnamasy, haryt barlagy, gümrük tranzit resminamalary we ş.m. taýýarlaň (eger tranzit harytlary bolsa)
2. Daşary ýurtlarda gümrük taýdan resmileşdirmek ätiýaçlandyryşy, halkara ýük ätiýaçlandyryşy diňe porty ýa-da porty öz içine alýar, gümrük resmileşdirmek töwekgelçiligini ätiýaçlandyryşdan başga, gümrük resmileşdiriş ätiýaçlandyryşyny ibermezden ozal tassyklaň;
3. Daşary ýurtlar bilen harytlaryň salgydyny we eltilmezden ozal gümrük üsti bilen arassalanyp boljakdygyny tassyklaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli hyzmatlar