Ulag ugry: demir ýol gatnawy

Hyzmat maglumatlary

Hyzmat bellikleri

Milli ösüş strategiýasyna jogap bermek we bazaryň we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin “Haitong International” otlylaryň işleýşini we guralyşyny güýçlendirdi we müşderilere demir ýol transport hyzmatlaryny durnukly öz wagtynda, howpsuz transport we wagtynda ugratmak bilen üpjün etdi.

Marşrut maglumatlary

Railhli demir ýollar: milli ýüklemek - (otlyny bloklamak) - Moskwa (gümrük taýdan resmileşdirmek) - barmaly ýer

Ulag wagty

Konteýner takmynan 45-55 günüň içinde Russiýa gelýär.

Ulag çykdajylary

Maslahat esasynda

Bellik:Hytaýda we Russiýada uly festiwallar we ýeňip bolmajak faktorlar bar bolsa, transport wagty uzaldar.

Instiýaçlandyrylan baha we öwezini doluş standarty

Doly demir şkaf
Harytlaryň bahasy 100,000 bilen 600,000 ýuanyň arasynda bolup, hökmany ätiýaçlandyryş harytlaryň bahasynyň 50% -ini töleýär;
Harytlaryň bahasy 600,000 ýuandan gowrak, hökmany ätiýaçlandyryş 50,000 ABŞ dollary;
Müşderi tarapyndan üpjün edilýän harytlaryň bahasy bazar bahasyndan 5% ýokary bolsa, kompaniýamyzyň ätiýaçlandyryşynyň we öwezini dolmagyň bahasyna goşulmaz we öwezini dolmaz.
ABŞ-nyň 150,000 dollarynyň içinde ätiýaçlandyryş bahasynyň 1% -i;
ABŞ-nyň 300,000 dollarynyň içinde ätiýaçlandyryş bahasynyň 2% -i;
, 000tiýaçlandyrylan bahasy 300,000 ABŞ dollaryndan gowrak harytlar üçin kabul edilmeýär!

Ironhli demir şkaflar
Hökmany ätiýaçlandyryş her kilogram üçin 3 dollar,
Thetiýaçlandyrylan bahanyň bahasy 10 ABŞ dollaryndan az bolan kilogram üçin 0,6% alynýar;
Thetiýaçlandyryş bahasy 20 ABŞ dollaryndan az bolan kilogram üçin 1% alynýar;
Thetiýaçlandyryş bahasy 30 ABŞ dollaryndan az bolan kilogram üçin 2% alynýar;
Her kilogramyň bahasy 30 ABŞ dollaryndan ýokary bolsa, ätiýaçlandyrylan baha kabul edilmeýär!
Gümrük deklarasiýasy we salgyt tölegi

Gümrük deklarasiýasy we salgyt ýeňillikleri

Kompaniýa gümrük deklarasiýasyny we salgyt ýeňilliklerini berip biler, müşderi gümrük deklarasiýasy barada degişli maglumatlary berip biler.

Degişli maglumatlar

Gümrük deklarasiýasy, gaplaýyş sanawy, hasap-faktura, şertnama, gümrük deklarasiýasy ynanç haty we ş.m.

Ulag bukjasy

Halkara gatnawyň uzak wagtlap dowam etmegi we harytlaryň ýolda zaýalanmagynyň öňüni almak we şol bir wagtyň özünde harytlaryň çygly bolmazlygy üçin suw geçirmeýän gaplamalar we agaç guty gaplamalary etmeli; harytlar.
1. Enjamlar we enjamlar: agaç guty gaplamak (agaç guty + gaplamak lentasy)
2. Çala we basyşa garşy: agaç çarçuwaly gaplamalar, paletler, näzik alamatlar
3. dinönekeý dükan: suw geçirmeýän gaplama (dokalan halta + örtük lentasy)

Gelmegi ýatlatma
Processhli prosesiň dowamynda yzarlaýyş hyzmatyny bermek, harytlaryň ýagdaýyny hakyky wagtda täzelemek we harytlar ýakyn wagtda gelse, kompaniýamyz müşderilere ýa-da öndürijilere müşderileriň gelmegi üçin wagty we ýeri bilen üpjün eder. harytlary almak üçin ýeterlik wagtyňyz bar.

Gadagan edilen zatlar
Dermanlar, saglyk önümleri, howply harytlar we beýleki suwuk, poroşok önümleri, horlanmak çaýy we beýleki gadagan zatlar ret edilýär

Üstünlikli önümler
Ak gümrükhana resmileşdirilmegi, çalt tizlik, takyk garramak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň