Ulag ugurlary: Gündogar marşrut transporty

Hyzmat maglumatlary

Hyzmat bellikleri

Haitong International, gündogar liniýa we Mançhouli ýaly ugurlary bolan professional halkara transport we logistika kärhanasydyr.Gündogar liniýa gury ýer transport liniýasy, hyzmat toruny döretmek üçin Suifenhe, Yiwu, Hebei we beýleki ýerlere esaslanýar.Rus ulaglary şäherlere baryp biler: Moskwa, Sankt-Peterburg, Ussuri, Habarowsk, Irkutsk, Nowosibirsk we beýleki şäherler.

Marşrut maglumatlary

Gündogar liniýa: widehli ýurt boýunça pikap - Suifenhe (çykýan) - Ussuri (gümrük taýdan resmileşdirmek) - barmaly ýer
Mançhouli: widehli ýurtda alyp gitmek - Manzhouli (çykýan) - Baýkaldan soňky (gümrük taýdan resmileşdirmek) - barmaly ýer

Ulag wagty

Gündogar liniýa, Mançhouli 25 takmynan 25-30 gün.

Ulag çykdajylary

Maslahat esasynda

Instiýaçlandyrylan baha we öwezini doluş standarty

Gündogar marşrutynyň ätiýaçlandyryş bahasy we öwezini doluş standartlary aşakdakylar:
Hökmany ätiýaçlandyryş her kilogram üçin 3 dollar,
Thetiýaçlandyrylan bahanyň bahasy 10 ABŞ dollaryndan az bolan kilogram üçin 0,6% alynýar;
Thetiýaçlandyryş bahasy 20 ABŞ dollaryndan az bolan kilogram üçin 1% alynýar;
Thetiýaçlandyryş bahasy 30 ABŞ dollaryndan az bolan kilogram üçin 2% alynýar;
Her kilogramyň bahasy 30 ABŞ dollaryndan ýokary bolsa, ätiýaçlandyrylan baha kabul edilmeýär!

Mançulide ýer gatnawy üçin ätiýaçlandyrylan baha we öwezini doluş standartlary aşakdakylar:
Hökmany ätiýaçlandyryş her kilogram üçin 3 dollar,
Thetiýaçlandyrylan bahanyň bahasy 10 ABŞ dollaryndan az bolan kilogram üçin 0,6% alynýar;
Thetiýaçlandyryş bahasy 20 ABŞ dollaryndan az bolan kilogram üçin 1% alynýar;
Thetiýaçlandyryş bahasy 30 ABŞ dollaryndan az bolan kilogram üçin 2% alynýar;
Her kilogramyň bahasy 30 ABŞ dollaryndan ýokary bolsa, ätiýaçlandyrylan baha kabul edilmeýär!

Gümrük deklarasiýasy we salgyt ýeňillikleri

Kompaniýa gümrük deklarasiýasyny we salgyt ýeňilliklerini berip biler, müşderi gümrük deklarasiýasy bilen baglanyşykly maglumatlary berip biler.

Degişli maglumatlar

Gümrük deklarasiýasy, gaplaýyş sanawy, hasap-faktura, şertnama, gümrük deklarasiýasy ynanç haty we ş.m.

Ulag bukjasy

Halkara gatnawynyň uzak wagtlap dowam etmegi we harytlaryň ýolda zaýalanmagynyň öňüni almak we şol bir wagtyň özünde harytlaryň çygly bolmagynyň öňüni almak üçin suw geçirmeýän gaplamalary we harytlar üçin agaç guty gaplamalaryny etmeli; .
1. Enjamlar we enjamlar: agaç guty gaplamak (agaç guty + gaplamak lentasy)
2. Çala we basyşa garşy: agaç çarçuwaly gaplamalar, paletler, näzik alamatlar
3. dinönekeý dükan: suw geçirmeýän gaplama (dokalan halta + örtük lentasy)

Degişli öwezini dolmak
Giç gelmese, ýitginiň wagty hasaplanmaz.Harytlar ýitirilse, ätiýaçlandyryş öwezini dolýar.Insurancetiýaçlandyryş ýok bolsa, ätiýaçlandyryş hukuga laýyklykda tölener.Gaplamak (zeper) bilen baglanyşykly mesele bar bolsa, hiç hili kompensasiýa tölenmez.

Gelmegi ýatlatmak
Professional müşderi hyzmaty habarnamasy, prosesiň dowamynda yzarlaýyş hyzmatyny we harytlaryň ýagdaýyny hakyky wagtda täzelemek üçin ýörite işgärler bar.

Gadagan edilen zatlar
dermanlar, saglyk önümleri, howply önümler we beýleki suwuk, poroşok önümleri, horlanmak çaýy we beýleki gadagan zatlar ret edilýär

Amatly önümler
Amatly ak gümrük taýdan resmileşdirmek, ajaýyp halkara ýol transport ulgamy;halkara ýol transportynyň iň ýokary möwsüminde nobata durmak üçin çalt ýol çeşmeleri bilen üpjün edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň