Ulag ýollary: deňiz-demir ýol ulaglary

Hyzmat maglumatlary

Hyzmat bellikleri

Haitong halkara ýük daşaýyş liniýasynda konteýner ýükleri, ýük daşamak hyzmatlary, köp ýük daşamak, FCL we LCL ýük daşamak we ş.m. bar, Guanç Guangzhouou, Týanjinin, Şanhaý, Ningbo we beýleki portlara haryt ýükleýäris we kesgitli ýerleşişine görä transport gurýarys. harytlar Iň ýakyn portda ýüklenýär, ak gümrükhana resmileşdirilýär we harytlar Russiýanyň çägine iberilýär.Harytlaryň tutuş prosesi howpsuz gözegçilikde saklanýar we müşderiler has ygtybarly bolar ýaly töwekgelçiliksiz hyzmat edilýär.

Marşrut maglumatlary

Tutuş ýurt boýunça - Wladiwostok (Gümrük taýdan arassalamak) - Barmaly ýer.

Eltip bermek wagty

Konteýner takmynan 45-55 günüň içinde Russiýa gelýär.

Ibermegiň bahasy

Maslahat esasynda

Bellik:Hytaýda we Russiýada uly festiwallar we ýeňip bolmajak faktorlar bar bolsa, transport wagty uzaldar.

Instiýaçlandyrylan baha we öwezini doluş standarty

Deňiz boýunça FCL:
Harytlaryň bahasy 100,000 bilen 600,000 ýuanyň arasynda bolup, hökmany ätiýaçlandyryş harytlaryň bahasynyň 50% -ini töleýär;
Harytlaryň bahasy 600,000 ýuandan gowrak, hökmany ätiýaçlandyryş 50,000 ABŞ dollary;
Müşderi tarapyndan üpjün edilýän harytlaryň bahasy bazar bahasyndan 5% -den ýokary bolsa, ätiýaçlandyryşyň we öwezini dolmagyň bahasyna goşulmaz we öwezini dolmaz.
ABŞ-nyň 100,000 dollarynyň içinde ätiýaçlandyrylan bahanyň 0,6%;
ABŞ-nyň 200,000 dollarynyň içinde ätiýaçlandyryş bahasynyň 1% -i;
ABŞ-nyň 300,000 dollarynyň içinde ätiýaçlandyryş bahasynyň 2% -i;
, 000tiýaçlandyrylan bahasy 300,000 ABŞ dollaryndan gowrak harytlar üçin kabul edilmeýär

Deňiz boýunça LCL:
Hökmany ätiýaçlandyryş her kilogram üçin 3 ABŞ dollary,
Thetiýaçlandyrylan bahanyň bahasy 10 ABŞ dollaryndan az bolan kilogram üçin 0,6% alynýar;
Thetiýaçlandyryş bahasy 20 ABŞ dollaryndan az bolan kilogram üçin 1% alynýar;
Thetiýaçlandyryş bahasy 30 ABŞ dollaryndan az bolan kilogram üçin 2% alynýar;
Her kilogramyň bahasy 30 ABŞ dollaryndan ýokary bolsa, ätiýaçlandyrylan baha kabul edilmeýär!

Gümrük deklarasiýasy we salgyt ýeňillikleri

Kompaniýa gümrük deklarasiýasyny we salgyt ýeňilliklerini berip biler, müşderi gümrük deklarasiýasy bilen baglanyşykly maglumatlary berip biler.

Degişli maglumatlar

gümrük deklarasiýasy, gaplaýyş sanawy, hasap-faktura, şertnama, gümrük deklarasiýasy ynanç haty we ş.m.

Ulag bukjasy

Halkara gatnawynyň uzak wagtlap dowam etmegi we harytlaryň ýolda zaýalanmagynyň öňüni almak we şol bir wagtyň özünde harytlaryň çygly bolmagynyň öňüni almak üçin, suw geçirmeýän gaplamalary we harytlar üçin agaç guty gaplamalaryny etmeli; .
1. Enjamlar we enjamlar: agaç guty gaplamak (agaç guty + gaplamak lentasy)
2. Çala we basyşa garşy: agaç çarçuwaly gaplamalar, paletler, näzik alamatlar
3. dinönekeý dükan: suw geçirmeýän gaplama (dokalan halta + örtük lentasy)

Gelmegi ýatlatmak
Harytlar rus portuna daşalanda, kompaniýamyz müşderilere ýa-da öndürijilere gelýän wagtyny we ýerini öňünden üpjün eder, şeýlelik bilen müşderileriň harytlary almaga taýynlyk görmekleri üçin ýeterlik wagt bolar.

Gadagan edilen zatlar
dermanlar, saglyk önümleri, howply harytlar, poroşok önümleri, horlanmak çaýy we beýleki gadagan zatlar ret edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli hyzmatlar