Ulag harytlary

Hyzmat maglumatlary

Hyzmat bellikleri

Hytaý bilen hoşniýetli we dostlukly ýurt hökmünde Russiýa meniň ýurdum bilen köp söwda alyş-çalyş edýär."Bir guşak, bir ýol" syýasaty bilen degişli ykdysady syýasatlar ýuwaş-ýuwaşdan durmuşa geçirildi, iki tarapyň arasyndaky söwda biresalary çalt ösdi we import we eksport söwdasyna isleg ýylsaýyn artdy.Iki ýurduň arasyndaky ykdysady we söwda biresalarynda ikitaraplaýyn transport pudagy çalt ösdi.Haitong International transportda ýöriteleşýär we transporta ünsi jemleýär.Döredileli bäri kompaniýa köp mukdarda haryt daşady.

Esasy kategoriýalar

 • Enjamlar we onuň bölekleri: doldurma maşynlary, burawlar, nebit nasoslary, baler, kartoçkalar ...
 • Poslamaýan polatdan ýasalan önümler: poslamaýan polatdan ýasalan poslamaýan polatdan ýasalan gap-gaçlar, poslamaýan polatdan ýasalan gap-gaçlar, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar ...
 • Aşhana enjamlary: tabaklar, tabaklar, spatulalar, küýzeler, tagamly çüýşeler ...
 • Bambuk we agaç önümleri: bambuk turbalary, bambuk sebetleri, bambuk matalary, bambuk senetleri ...
 • Arassalaýjy enjamlar: çotgalar, ýuwulýan ýassyklar, süpürgeler ...
 • Plastiki önümler: plastik haltalar, plastik ellikler, plastmassa galyplar, plastik çüýşeler ...
 • Aýna gap-gaçlar, keramiki önümler: aýna käseler, aýna çüýşeler, şem tutýanlar, keramiki käseler, keramika senetleri ...
 • Vanna üçin amatly şertler: Duş perdeleri, Duş gapaklary, hammam düşekleri, tekjeler ...
 • Öý enjamlary: ses enjamlary, elektrik bişiriji, saç guradyjy, elektrik çäýnek ...
 • Çyra seriýasy: LED potolok çyrasy, sahna çyrasy, stol çyrasy ...
 • Balyk tutmak üçin enjamlar: balykçylyk liniýasy, balyk hasasy, balyk tor, çeňňek
 • Açyk mebel: açyk bukulýan oturgyçlar, açyk düşelge bukulýan stollar, açyk raflar
 • Baýram sowgatlary: Ro Christmasdestwo köýnekleri, Ro Christmasdestwo agaçlary, hrustal bezegler, reňkli sim çyralary, peýza. Bezegleri
 • Torbalar, oýunjaklar we beýleki harytlar

Mysal

transport16
transport15
transport13
transport14
transport12
transport11
transport10
transport09
transport08
transport07
transport06
transport05
transport01
transport04
transport03
transport02

Häzirki wagtda kompaniýamyzyň eýeçiligindäki ulaglaryň görnüşleri: tekiz awtoulaglar, ýörite ulaglar, pes plastinka awtoulaglar we göteriji enjamlar we ş.m., ulanmak üçin mehaniki we elektrik enjamlary, gurluşyk tehnikasy ýaly uly göwrümli ýük logistika amallaryny daşamaga ökde. öňünden meýilleşdirilen meýilnamalary we meýilnamalaşdyryş ugurlaryny meýilleşdirmek We wagtyňyzy, puluňyzy we güýjüňizi tygşytlamagy üpjün etmek, harytlaryňyzy we emläkleriňizi has ygtybarly we has wagtynda ugradylmagy üçin maksat!Her bir ulag üçin Haýton hemişe bolşy ýaly tüýs ýürekden hyzmat eder.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň